Målsättningar

Den offentliga förvaltningens gemensamma målsättningar skapar riktlinjer för omarbetningen av förvaltningen och samarbetet under det kommande årtiondet.

Gå framåt

Målsättning 1/6

Likabehandlingen stärks genom att mångfalden beaktas

Förvaltningen stärker likabehandlingen genom att identifiera mångfalden i människornas liv och vardag. Den tar hänsyn till olika människors och gruppers behov på olika språk och skapar en känsla av samhörighet och rättvisa.

Gå framåt

Målsättning 2/6

Naturens bärkraft säkerställs genom generationsöverskridande ansvarstagande

Ett globalt ansvar för de begränsade resurserna och naturens bärkraft som sträcker sig över generationsgränserna leder till hållbar välfärd.

Gå framåt

Målsättning 3/6

Förändringen styrs av förmågan att föreställa sig

Förvaltningen kan systematiskt föreställa sig nya möjliga framtidsutsikter och nya sätt att genomföra förvaltningsuppgifter. Strukturer ses över, nya teknologier införs och verksamhetssätt utvecklas genom djärva försök och riskhantering.

Gå framåt

Målsättning 4/6

Verksamheten grundar sig på information

Beredningen och beslutsfattandet inom förvaltningen styrs av ett kunskapsbaserat synsätt. Den information som ligger till grund för beslut är fritt tillgänglig. Förvaltningen kan fatta motiverade beslut och identifiera nya möjligheter för verksamheten genom att den på bred front utnyttjar tillförlitlig och mångsidig information och skapar internationella samarbetsförhållanden.

Gå framåt

Målsättning 5/6

För­troendet byggs aktivt

Förvaltningen stöder sig på verksamhetssätt som skapar kontinuitet och bär ett övergripande ansvar. En empatisk förvaltning värnar om det sociala kapitalet i anslutning till förtroendet.

Gå framåt

Målsättning 6/6

Den öppna för­valt­ningen agerar i sam­arbete

En öppen förvaltning stärker dialogen i samhället och främjar var och ens rätt att förstå och bli förstådd. Förvaltningen betjänar, kommunicerar tydligt, lyssnar och skapar möjligheter att delta. Förvaltningen är enhetlig och transparent. För att uppnå resultat under 2020-talet krävs samarbete inom förvaltningen, med det övriga samhället som helhet och internationellt. Finland främjar aktivt en öppen förvaltning på det internationella planet.