Rikt­linjerna

Riktlinjerna för verksamheten beskriver hur förvaltningen ska reformeras i praktiken. De är tolkningar av vad det innebär att uppnå målsättningarna inom den offentliga förvaltningen under 2020-talet.

Gå framåt

Riktlinje 1/7

Vi ordnar människo­­orienterade och mång­­sidig service.

Med människoorienterade och mångsidig service avses förutseende, effektiva tjänster som beaktar olika människors, företags och organisationers behov och situation. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med kunderna genom att identifiera olika livslopp, livsstilar och livssituationer och beaktar de språkliga rättigheterna. Vi säkerställer människoorienterade och jämlika tjänster i det allt mångsidigare samhället i hela Finland på ett ekonomiskt hållbart sätt genom att effektivt utnyttja information och digitalisering. Vi svarar för att de olika offentliga tjänsterna och förmånerna är lättillgängliga för kunderna samt begripliga, kompatibla, trygga och funktionssäkra.

Se vilka åtgärder som behövs av förvaltningen för att genomföra förändringen (1/7)
Gå framåt

Riktlinje 2/7

Vi utökar möjlig­­heterna att påverka och upp­­muntrar människorna att delta i beredningen och besluts­­fattandet.

För att skapa en betydelsefull förvaltning för människorna måste vi utveckla och utnyttja nya metoder att inkludera en allt större grupp människor i samhällets funktioner. Tilltron till de egna möjligheterna att delta och påverka, förtroendet för myndigheterna och upplevelsen av en fungerande demokrati påverkar på ett avgörande sätt den stabila utvecklingen i samhället. Vi utökar möjligheterna att delta och påverka genom att införa nya demokratiska metoder för deltagande. Vi arbetar för att människorna ska uppleva att de blir hörda och förstådda i vårt samhälle. Vi testar olika digitala metoder för deltagande och utnyttjar i synnerhet på lokal nivå metoderna för medborgarbudgeter. Vi tryggar förutsättningarna för demokrati med hjälp av tillförlitlig och öppen information samt genom att säkerställa förutsättningarna för ett fritt civilsamhälle. Vi stärker vår roll som förespråkare av ett regelbaserat internationellt system.

Se vilka åtgärder som behövs av förvaltningen för att genomföra förändringen (2/7)
Gå framåt

Riktlinje 3/7

Vi bär vårt ansvar för att hejda och anpassa oss till klimat­förändringen.

För att säkerställa rättvisan mellan generationerna och en trygg samhällsutveckling bör vi övergå till klimatneutralitet och verksamhet som respekterar biodiversiteten. Därför utvärderar vi de ekologiska konsekvenserna av reformer och beslut även inom de sektorer där det inte gjorts tidigare. Vi förbättrar klimatsmartheten i samhället och biodiversiteten till exempel genom information, incitament och mångsidig styrning samt genom att utnyttja ny teknik på ett intelligent sätt. Vi deltar aktivt i det internationella klimatarbetet.

Se vilka åtgärder som behövs av förvaltningen för att genomföra förändringen (3/7)
Gå framåt

Riktlinje 4/7

Vi sam­arbetar smidigt med det övriga sam­hället.

Staten och kommunerna bör avsevärt öka samarbetet och arbetsdelningen med det övriga samhället för att vi ska kunna lösa de nya utmaningarna i samhället och säkerställa en hållbar offentlig ekonomi. Ett smidigt samarbete innebär till exempel att vi använder mångsidigare interaktionssätt och stärker samarbetet med den privata och tredje sektorn samt skapar förutsättningar för ett mångsidigt samarbete med hjälp av lagstiftning och flexibla strukturer.  I den globala världen behövs även ett smidigt och förtroendeingivande internationellt samarbete. Vi behöver nya samarbetsmodeller för att genomföra våra mål, eftersom olika aktörer bör kunna förankra sitt kunnande i den offentliga förvaltningens verksamhetsmodeller. Som exempel kan redan nu nämnas gemensamma elektroniska tjänster för olika sektorer, resultatbaserade styrningsmodeller och innovativa offentliga upphandlingar.

Se vilka åtgärder som behövs av förvaltningen för att genomföra förändringen (4/7)
Gå framåt

Riktlinje 5/7

Vi arbetar tillsammans på ett enhetligt sätt.

Vi förnyar verksamheten så att vi kan arbeta smidigare och enhetligare över interna strukturer och gränser, till exempel via styrnings- och ledningssystem. I flera utredningar har man lyft fram silotänkandet inom förvaltningen som en av den offentliga förvaltningens svagheter. Den separata resultatstyrningen av förvaltningsområden och ämbetsverk, myndigheternas egna servicenätverk, ledarskapsstrukturer, resursfördelningen samt gamla traditioner och attityder bidrar till att upprätthålla arbetet inom de enskilda organisationerna och uppmuntrar inte i tillräcklig grad till samarbete. Vi främjar enhetligheten till exempel genom att öka den fenomenbaserade beredningen och tillsammans utveckla e-tjänsterna på webben och kundbesöken på den offentliga förvaltningens gemensamma serviceställen. Vi stärker det smidiga samarbetet mellan staten och kommunerna och statsrådets samordnande roll för att fördjupa ett enhetligt arbetssätt. Vid behov ökar vi incitamenten och styrningen för att överkomma kritiska hinder för samarbetet.

Se vilka åtgärder som behövs av förvaltningen för att genomföra förändringen (5/7)
Gå framåt

Riktlinje 6/7

Vi ut­nyttjar och er­bjuder infor­mation på ett förut­seende och mång­sidigt sätt.

I den föränderliga omvärlden säkras förvaltningens funktionsförmåga genom att vi utnyttjar högklassig information mångsidigt och utvecklar prognostiseringen systematiskt för att vid behov kunna ta fram ett högklassigt informationsunderlag i rask takt. Vid beredningen av beslut utnyttjar vi förutom aktuell och evidensbaserad information även prognostiseringsdata. Vi använder och producerar allt effektivare mångsidig och tillförlitlig information inom förvaltningen och samhället. Vi skapar kontakter till forskarsamfunden inom ramen för vårt behov av information. Det innebär till exempel att vi öppnar upp förvaltningens informationslager och kopplar prognostiseringen starkare till beredningen och budgeteringen. Vi måste allt mer förbereda oss på nya sätt att använda information. Att öppna och utnyttja information förutsätter även internationellt samarbete.

Se vilka åtgärder som behövs av förvaltningen för att genomföra förändringen (6/7)
Gå framåt

Riktlinje 7/7

Vi arbetar smidigt och utmanar oss själva.

En traditionell utgångspunkt för förvaltningen har varit att garantera stabilitet och förutsägbarhet, varför verksamhetsmetoderna till vissa delar är rigida. Som en följd av de snabba förändringarna i omvärlden måste vi dock uppdatera vårt kunnande och ta i bruk smidigare och flexiblare verksamhetsmetoder. Vi utvecklar förvaltningen genom att systematiskt utnyttja strategiska försök, flexibla processer och snabbt lärande mellan förvaltningens olika funktioner. Flexibilitet skapas till exempel genom att styrningsmekanismerna utnyttjas mångsidigare, digitala lösningar lanseras, möjligheterna till ny teknik utforskas, effektivitetsbaserad reglering införs och snabba iterativa planeringsprocesser tas i bruk.

Se vilka åtgärder som behövs av förvaltningen för att genomföra förändringen (7/7)