Riktlinje 2

Vi utökar möjligheterna att påverka och uppmuntrar människorna att delta i beredningen och beslutsfattandet.

För att skapa en betydelsefull förvaltning för människorna måste vi utveckla och utnyttja nya metoder att inkludera en allt större grupp människor i samhällets funktioner. Tilltron till de egna möjligheterna att delta och påverka, förtroendet för myndigheterna och upplevelsen av en fungerande demokrati påverkar på ett avgörande sätt den stabila utvecklingen i samhället. Vi utökar möjligheterna att delta och påverka genom att införa nya demokratiska metoder för deltagande. Vi arbetar för att människorna ska uppleva att de blir hörda och förstådda i vårt samhälle. Vi testar olika digitala metoder för deltagande och utnyttjar i synnerhet på lokal nivå metoderna för medborgarbudgeter. Vi tryggar förutsättningarna för demokrati med hjälp av tillförlitlig och öppen information samt genom att säkerställa förutsättningarna för ett fritt civilsamhälle. Vi stärker vår roll som förespråkare av ett regelbaserat internationellt system.

Gå framåt

För att genomföra förändringen behövs av förvaltningen åtminstone följande åtgärder:

  1. Vi stärker de gemensamma utvecklingsprocesserna och öppenheten i beredningsarbetet, de strategiska projekten och planeringen av viktiga politiska program. På så sätt synliggör vi effekterna av delaktighet.
  2. Vi utnyttjar digitaliseringen fullt ut i utvecklingen av metoderna att delta och påverka. Vi ingriper i spridningen av falsk information även genom internationellt samarbete.
  3. Vi stärker en verksamhetskultur som främjar och värdesätter delaktighet och öppen dialog både i Finland och på det internationella planet.
  4. Vi förbättrar färdigheterna inom bland annat servicedesign och nätverksledning.
  5. Vi använder ett språk som är begripligt för alla parter.