Riktlinje 4

Vi samarbetar smidigt med det övriga samhället.

Staten och kommunerna bör avsevärt öka samarbetet och arbetsdelningen med det övriga samhället för att vi ska kunna lösa de nya utmaningarna i samhället och säkerställa en hållbar offentlig ekonomi. Ett smidigt samarbete innebär till exempel att vi använder mångsidigare interaktionssätt och stärker samarbetet med den privata och tredje sektorn samt skapar förutsättningar för ett mångsidigt samarbete med hjälp av lagstiftning och flexibla strukturer. I den globala världen behövs även ett smidigt och förtroendeingivande internationellt samarbete. Vi behöver nya samarbetsmodeller för att genomföra våra mål, eftersom olika aktörer bör kunna förankra sitt kunnande i den offentliga förvaltningens verksamhetsmodeller. Som exempel kan redan nu nämnas gemensamma elektroniska tjänster för olika sektorer, resultatbaserade styrningsmodeller och innovativa offentliga upphandlingar.

Gå framåt

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder:

  1. Vi lanserar och utvecklar verksamhetsmetoder och processer som möjliggör samarbete, såsom dialog och nätverksbaserad verksamhet.
  2. Vi stärker förtroendet mellan olika aktörer till exempel genom ett ledarskap som uppmuntrar till samarbete och interaktion och genom begriplig kommunikation.
  3. Vi inkluderar allt effektivare kontinuerlig interaktion i de grundläggande förvaltningsprocesserna för att inom förvaltningen kunna betrakta frågor ur ett brett och människonära perspektiv.
  4. Vi utvecklar tillsammans digitala lösningar som möjliggör ett smidigt samarbete.