Riktlinje 5

Vi arbetar tillsammans på ett enhetligt sätt.

Vi förnyar verksamheten så att vi kan arbeta smidigare och enhetligare över interna strukturer och gränser, till exempel via styrnings- och ledningssystem. I flera utredningar har man lyft fram silotänkandet inom förvaltningen som en av den offentliga förvaltningens svagheter. Den separata resultatstyrningen av förvaltningsområden och ämbetsverk, myndigheternas egna servicenätverk, ledarskapsstrukturer, resursfördelningen samt gamla traditioner och attityder bidrar till att upprätthålla arbetet inom de enskilda organisationerna och uppmuntrar inte i tillräcklig grad till samarbete. Vi främjar enhetligheten till exempel genom att öka den fenomenbaserade beredningen och tillsammans utveckla e-tjänsterna på webben och kundbesöken på den offentliga förvaltningens gemensamma serviceställen. Vi stärker det smidiga samarbetet mellan staten och kommunerna och statsrådets samordnande roll för att fördjupa ett enhetligt arbetssätt. Vi garanterar fungerande kontakter på svenska mellan statsförvaltningen och landskapets självstyrelse. Vid behov ökar vi incitamenten och styrningen för att överkomma kritiska hinder för samarbetet.

Gå framåt

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder:

  1. Vi skapar och följer upp tvärsektoriella strategiska mål och utvidgar tänkesättet "Vi arbetar för Finland" (Töissä Suomelle) inom den offentliga förvaltningen.
  2. Vi stärker den gemensamma verksamhetskulturen inom den offentliga förvaltningen och utvidgar gemensamma stödtjänster.
  3. Vi leder och utvecklar tvärsektoriellt statens gemensamma kundservice på nationell nivå.