Riktlinje 6

Vi utnyttjar och erbjuder information på ett förutseende och mångsidigt sätt.

I den föränderliga omvärlden säkras förvaltningens funktionsförmåga genom att vi utnyttjar högklassig information mångsidigt och utvecklar prognostiseringen systematiskt för att vid behov kunna ta fram ett högklassigt informationsunderlag i rask takt. Vid beredningen av beslut utnyttjar vi förutom aktuell och evidensbaserad information även prognostiseringsdata. Vi använder och producerar allt effektivare mångsidig och tillförlitlig information inom förvaltningen och samhället. Vi skapar kontakter till forskarsamfunden inom ramen för vårt behov av information. Det innebär till exempel att vi öppnar upp förvaltningens informationslager och kopplar prognostiseringen starkare till beredningen och budgeteringen. Vi måste allt mer förbereda oss på nya sätt att använda information. Att öppna och utnyttja information förutsätter även internationellt samarbete.

Gå framåt

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder:

  1. Vi arbetar systematiskt för att prognostisering och framtidstänkande ska bli en central del av ledarskapet och berednings- och beslutsprocesserna.
  2. Vi stärker och diversifierar de utnyttjade kunskapsunderlagen och nätverken till exempel genom att bedöma människornas upplevelse av den offentliga förvaltningens befogenheter att vidta åtgärder.
  3. Vi intar en aktivare roll för att förhindra spridningen av opålitlig information inom internationella nätverk.
  4. Vi utvecklar färdigheterna att tillgängliggöra och utnyttja information och data i realtid.